ITMS 313012Q673

VÝVOJ TELEMETRICKÉHO SYSTÉMU PRE DIAĽKOVÉ MERANIE SPOTREBY ENERGIE V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE AKO SÚČASŤ INOVAČNEJ EXPANZIE SPOLOČNOSTI IPESOFT SPOL. S R.O.


Názov projektu:
Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o.

Kód projektu v ITMS2014+:
313012Q673

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010051 – 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je vývoj univerzálneho telemetrického systému s flexibilným dizajnom, ktorý by umožňoval inštaláciu na HDV rôznych výrobcov, rôznych typových radov a stupňov modernizácie. Flexibilita systému by mala navyše umožňovať inštaláciu na elektrické aj dieselové HDV, čo je nevyhnutná podmienka pre vytvorenie funkčného centralizovaného systému pre energetický manažment železničnej dopravy.
Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu budú realizované tri hlavné aktivity:

  1. Priemyselný výskum, kde na základe preverenia vzájomnej kompatibility meracích zariadení bude navrhnutá „optimálna HW zostava“ telemetrického meracieho systému HDV elektro/diesel.
  2. Experimentálny vývoj, ktorého výstupom bude vyrobený prototyp certifikovaného telemetrického meracieho systému.
  3. Realizácia inovačnej časti, ktorej úlohou bude zavedenie vyvinutého produktu telemetrického meracieho systému do produkčnej praxe.
    elemetrický systém bude tvorený sústavou meracích, komunikačných a riadiacich zariadení a je určený na inštaláciu na HDV. Bude zabezpečovať zber, predspracovanie a uchovávanie prevádzkových údajov z lokomotívy a bezpečný obojsmerný prenos údajov medzi lokomotívou a centrálnym systémom (REMS). Pôjde najmä o údaje o spotrebe trakčnej alebo netrakčnej energie behom jazdy HDV, o polohe na trati, rýchlosti, režime jazdy a iných prevádzkových parametrov lokomotívy. Súčasťou systému bude palubný displej, ktorý bude informovať rušňovodiča o spotrebe energie a bude poskytovať odporučenia pre efektívnu jazdu. Odporučenia budú generované centrálnym systémom na základe zohľadnenia širokého spektra informácií o režime jazdy, plánovanom grafikone a celkovej dopravnej situácii. Palubný displej bude navyše vybavený dotykovými tlačidlami a bude zabezpečovať zber doplnkových údajov zadávaných rušňovodičom.
    Unikátnosť navrhovaného riešenia teda spočíva v možnosti vybudovať komplexný systém pre energetický manažment železničnej spoločnosti, ktorý bude zahrňovať všetky typy trakčných energií (elektrina aj diesel) a ktorý bude zjednocovať zber dát z lokomotív rôznych výrobcov a rôznych typových radov. Navrhované riešenie je unikátne aj z hľadiska komplexnosti poskytovaných informácií, pretože umožňuje monitorovať a riadiť spotrebu energie vo väzbe na ďalšie podporné informácie vyhodnocované systémom, ako sú poloha lokomotívy na trati, jazdný režim, plánovaný grafikon, hmotnosť a zloženie vlaku, počet vagónov a pod.
    Projekt umožní interakciu už vyvinutého softvéru s novým hardvérom, čo bude predstavovať úplne nový inovačný aspekt pre zákazníka, ktorý získa komplexný produkt v podobe meracieho systému s plnou integráciou na dostupné softvérového riešenie. Zvýši sa užívateľský komfort pre zákazníka, ale zároveň uvedené riešenie predstavuje vysoký nárast pridanej hodnoty aj pre samotnú spoločnosť IPESOFT spol. s.r.o. a to aktívnym vstupom do segmentu výrobcov technologických zariadení pre železničný priemysel. Z pohľadu zákazníka sa pridaná hodnota prejaví aj vo výške úspor, ktoré môžu predstavovať cca. 5 – 15 % z palivovo-energetických nákladov pre železničných dopravcov, čím je návratnosť produktu približne 2-3 roky. Ďalším z prínosov je spoločensko-environmentálna pridaná hodnota, ktorá sa prejaví v znížení spotreby paliva a znížení množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Názov a sídlo prijímateľa:
IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina

Partner:
Žilinská univerzita v Žiline

Trvanie projektu:
04/2020 – 04/2022

Zazmluvnaná výška NFP:
798 828,38 EUR

Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA:
121 912,65 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“