ITMS 313011V465

VÝSKUM A VÝVOJ BEZKONTAKTNÝCH METÓD PRE ZÍSKAVANIE GEOPRIESTOROVÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM MONITORINGU LESA PRE ZEFEKTÍVNENIE MANAŽMENTU LESA A ZVÝŠENIE OCHRANY LESOV


Názov projektu:
Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Kód projektu v ITMS2014+:
313011V465

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu:
Vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom.

Názov a sídlo prijímateľa:
Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Partneri:
Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, YMS, a.s.

Trvanie projektu:
10/2019 – 06/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
10 456 106,96 EUR

Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA:
2 645 180,65 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina, Zvolen, Trnava

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:
Bratislava – mestská časť Karlova Ves

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“