ITMS 313011T426

VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE PRE PRIEMYSEL 21. STOROČIA V OBLASTI MATERIÁLOV A NANOTECHNOLÓGIÍ


Názov projektu:
Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií

Kód projektu v ITMS2014+:
313011T426

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu:
Stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie“ a umožniť realizovať nezávislý špičkový výskum a vývoj v oblasti materiálov.
Hlavná aktivita projektu: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov
Naplnenie tejto aktivity bude realizované cez tieto parciálne podaktivity:
– Progresívne materiály a technológie ich povrchových úprav a analýz pre oblasť strojárskeho priemyslu.
– Nezávislý výskum a vývoj v oblasti moderných stavebných materiálov a technológií s využitím v priemyselnej infraštruktúre.
– Progresívne materiály a nanotechnológie pre oblasť elektrotechniky.
– Hodnotenie moderných materiálov z hľadiska bezpečnosti prevádzky.

Názov a sídlo prijímateľa:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Trvanie projektu:
01/2016 – 12/2019

Zazmluvnaná výška NFP:
2 855 629,46 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“