ITMS 313011ASK8

NEZÁVISLÝ VÝSKUM A VÝVOJ TECHNOLOGICKÝCH ZOSTÁV NA BÁZE PRODUKTOV NOSITEĽNEJ ELEKTRONIKY, AKO NÁSTROJOV ZVYŠOVANIA HYGIENICKÝCH ŠTANDARDOV V SPOLOČNOSTI VYSTAVENEJ VÍRUSU SPÔSOBUJÚCEHO OCHORENIE COVID-19


Názov projektu:
Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv na báze produktov nositeľnej elektroniky, ako nástrojov zvyšovania hygienických štandardov v spoločnosti vystavenej vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19

Kód projektu v ITMS2014+:
313011ASK8

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je priniesť nové poznatky v oblasti optimalizácie možností integrácie vybraných senzorických a informačných prvkov a subsystémov do prostredia nositeľnej elektroniky využiteľnej v rámci boja so šírením vírusu SARS-COV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Názov a sídlo prijímateľa:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Trvanie projektu:
01/2021 – 06/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
3 413 706,10 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“